កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជាង ២ ២១០លានដុល្លារ ពីពន្ធ-អាករ ក្នុងរយៈពេល៧ខែ ឆ្នាំ២០២២

បើទោះបីជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនមានភាពប្រាកដប្រជាក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយ៉ាងណាក្ដី ក៏ការនាំចេញ-នាំចូលទូទៅរបស់កម្ពុជាបានបង្ហាញនូវសញ្ញាល្អមកវិញសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២…

រដ្ឋាភិបាលទទួលបានចំណូលប្រមាណ ២ ៧៨១លានដុល្លារ ពីការប្រមូលពន្ធ-អាករ លើសផែនការ២៤ភាគរយ

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានចំណូលពីការប្រមូលពន្ធអាករសរុបជាង ២៧៨១ពាន់លានដុល្លារ ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នា…