អាជីវកម្មកែច្នៃពន្លៃធម្មជាតិក្នុងខេត្តសៀមរាបធ្វើឱ្យប្រជាសហគមន៍ដែលជាអ្នកដាំដុះមានជីវភាពល្អប្រសើរ

សៀមរាប ៖ ស្ត្រីក្នុងស្រុកម្នាក់ដែលបានបើកសហគ្រាសខ្នាតតូចមួយនៅខេត្តសៀមរាប កំពុងបំប្លែងវត្ថុធាតុដើម “ពន្លៃ” ទៅជាផលិតផលជំនួយដល់សុខភាព និងសម្ផស្ស មានអនាម័យ ដូចជាផលិត