សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំពិធីមង្គលការឡើងវិញ ប៉ុន្តែកំណត់ចំនួនភ្ញៀវចូលរួមត្រឹម ២០០នាក់

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំពិធីមង្គលការឡើងវិញ ប៉ុន្តែត្រូវបានកំណត់ចំនួនចូលរួមត្រឹម២០០នាក់ប៉ុណ្ណោះ