ការរៀបចំឥណទានឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យមានជាង ៣៧ម៉ឺនគណនី ស្មើនឹង ៥,៥ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២១

វិបត្តិកូវីដ-១៩ ដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិតពីរឆ្នាំកន្លងមកនេះបានធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងក្រុមហ៊ុន សហគ្រាសមួយចំនួនមានចំណូលធ្លាក់ចុះ ប៉ុន្តែដើម្បីជួយសម្រាល…