កម្ពុជា មានរោងចក្រកម្មន្តសាលជាង ២ពាន់ ដែលមានទុនវិនិយោគជាង ១៧ប៊ីលានដុល្លារអាម៉េរិក

ប្រទេសកម្ពុជា មានរោងចក្រដំណើរការសរុបមានចំនួន ២ ០៨៩ រោងចក្រ (ប្រភេទរោងចក្រតាមផ្នែកកម្មន្តសាល) និងមានកំលាំងពលកម្មសរុបចំនួន ១ ០៣៤ ៩៤៧ នាក់