វិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជានៅតែរក្សាបានកំណើនល្អ

ភ្នំពេញ ៖ វិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជានៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២នេះ នៅតែរក្សាបានកំណើននៃការនាំចេញក្នុងអត្រា ២៥ភាគរយ ជាមួយទឹកប្រាក់ចំនួន ៣ ១៥៥លានដុល្លារ…