អ៊ីស្រាអ៊ែលបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា AI ក្នុងវិស័យយោធាចំណាយពេលតិច មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាស

បច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើប ខណៈដែលនៅស្ទើរគ្រប់វិស័យត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ និងនៅគ្រប់ទីកន្លែងបានក្លាយទៅជាប្រធានបទដែលចម្រូងចម្រាសបំផុតសម្រាប់…