កម្ពុជាមានរោងចក្រធុនធ្ងន់កំពុងដំណើរការចំនួន ២ ១២៥ រោងចក្រ និងផ្តល់ការងារចំនួន ១ ០៤០ ៣៣៣ កន្លែង

វិស័យឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និង នវានុវត្តន៍ ជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់មួយក្នុងការជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា។