ក្រសួងកសិកម្ម គ្រោងបញ្ចេញប្រភេទក្លូនកៅស៊ូ២ប្រភេទ ធន់អាកាសធាតុ និងជំងឺ ហើយឆាប់បានផល

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ គ្រោងបញ្ចេញប្រភេទក្លូនកៅស៊ូពីរប្រភេទ ដែលធន់នឹងអាកាសធាតុ ធន់នឹងជំងឺ ព្រមទាំងឆាប់ទទួលបានផលពី៥ឆ្នាំឡើងទៅ។