ក្នុងពេលមានវិបត្តិ អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុណែនាំវិធីសាស្ត្រ 3យ៉ាងដើម្បីទប់អាជីវកម្មកុំឱ្យរលំ

ផលលំបាកដែលកើតចេញពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ ១៩ នេះមិនមែនជារឿងថ្មីដែលធ្វើឱ្យពិភពលោកជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះទេ។ តាមពិតទៅ រហូតមកដល់ពេលនេះពិភពលោក…