មនុស្សយន្តមួយប្រភេទកំពុងឃ្លាំមើលការរស់នៅរបស់សត្វភេនឃ្វីន ដើម្បីការពារពួកវាពីការផុតពូជ

បរទេស៖​ យោងតាមប្រភពពី Weforum បង្ហាញថា មនុស្សយន្តមួយប្រភេទនេះកំពុងឃ្លាំមើលសត្វភេនឃ្វីន ដើម្បី…