ចំណេះដឹង ៖ តើអ្វីជាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល (Digital Economy)?

បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលបាន និងកំពុងដើរតួនាទីស្នូល និងចលករនៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច។ ក្នុងនោះបរិវត្តកម្មឌីជីថលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ

ស្វែងយល់ពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ

សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធជាសិទ្ធិដែលផ្តល់ឱ្យដោយច្បាប់ដល់អ្នកនិពន្ធ សិល្បៈករ ឬអ្នកបង្កើតស្នាដៃផ្សេងៗទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់ និងការពារស្នាដៃរបស់ខ្លួន។ ពាក្យកិច្ចការពារមានន័យថា ជាសកម្មភាពស្របច្បាប់ណាមួយក្នុងការបង្ការស្នាដៃពីការ…