ការរក្សាសីលធម៌ អនាម័យ និងសម្អាតបរិស្ថានក្នុងទីក្រុងជាការឱ្យតម្លៃលើខ្លួនឯង

នៅពេលដែលនិយាយពីបរិស្ថានស្អាត ទីក្រុងមានសោភ័ណភាពល្អ និងមានអនាម័យ គេតែងនឹកឃើញមុនគេនូវការចូលរួមសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្…