ចាប់ពីឆ្នាំ២០២៣តទៅ ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋ​កម្ពុជាកាន់តែមាន​សេចក្ដីសុខ ទាំងផ្លូវកាយ ​និង​ផ្លូ​វចិត្ត​

កាលពីដើមឡើយ ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ភាគច្រើន​ទិញផ្ទះ ដោយគិតតែពីទីជម្រក​ត្រឹមត្រូវ និងមានភាព​សមរម្យតែប៉ុណ្ណោះ ដោយ​មិនទាន់បានគិតគូរពីទីតាំងសក្ដានុពល…