ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាបន្តមានសុខភាពល្អ និងមានភាពធន់ជាមួយវិបត្តិ

ភ្នំពេញ ៖ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជានៅតែបន្តមានសុខភាពល្អ និងមានភាពធន់នឹងវិបត្តិ ព្រមទាំងបានចូលរួមកាត់បន្ថយផល…