កម្ពុជាមានសុទិដ្ឋិនិយម អាចលក់ឥណទានកាបូនបន្ថែមក្នុងទីផ្សារស្ម័គ្រចិត្តនៅលើពិភពលោក

ភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជា គឺជាប្រទេសមួយក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលសម្រេចបានជោគជ័យលើការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទីក្រុងអាជី AICHI សម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះសកល ដោយកម្ពុជាមានផ្ទៃដីអភិរក្សធំជាង…