ខណៈដែលអតិផរណាកំពុងកើតមាននៅតំបន់អឺរ៉ុប តម្លៃលុយអឺរ៉ូដាំក្បាលចុះខ្លាំងស្ទើរស្មើលុយដុល្លារ

ដោយសារតែវិបត្តិសកលនៅតែបន្តកើតមានរាប់ទាំងអតិផរណានៃថ្លៃទំនិញ ថ្លៃថាមពល ដែលកំពុងមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុក រហូតបណ្តាលនាំឲ្យភាគហ៊ុននៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលដាំក្បាល…