អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុជាតិ និងអន្តរជាតិ ជជែកអំពីការស្តារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19

តាមរយៈសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់វេទិកានាយកប្រតិបត្តិលើកទី1 ដើម្បីពិភាក្សាលើប្រធានបទ «ការប្រមើលមើលការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19 នៅកម្ពុជា និងនៅតំបន់អាស៊ាន»ក្រោមការ…

ការពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំង និងគោលនយោបាយសារពើពន្ធគឺជាគន្លឹះក្នុងការស្តារសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា

តាមរយៈការសិក្សា និងរបាយការណ៍ដែលចេញដោយការិយាល័យស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបូក3 (AMRO) បានបង្ហាញថា ការបង្កើនល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ឲ្យបានលឿន រួមជាមួយនឹងវិធានការ…