មកដឹងពីមរតកដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចយូរជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនរបស់ លោក អាបេ!

អន្តរជាតិ ៖ លោក ស៊ិនហ្សូ អាបេ (Shinzo Abe) ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចបានយូរជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុន ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីភាពល្បីល្បាញក្នុងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយការបរទេស…