កាន់តែពិសេសសម្រាប់និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ពីមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអរៀនដា

និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និងមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិ អរៀនដា បានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើ MOU ស្តីពីការផ្តល់ជូនពិសេសលើសេវាកម្មសុខាភិបាល

មន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិ អរៀនដា ជាមន្ទីរពេទ្យស្តង់ដាអន្តរជាតិដ៏ធំ១ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលផ្តល់តម្លៃសមរម្យជូនប្រជាជនខ្មែរ

មន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិ អរៀនដា ជាមន្ទីរពេទ្យធំ១ក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យស្តង់ដាអន្តរជាតិ ដែលបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខាពេទ្យទំនើបៗនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅអគារលេខ…