សេដ្ឋកិច្ចនៅចក្រភពអង់គ្លេសកាន់តែអស្ថិរភាព ខណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបានលាលែងពីតំណែង

បរទេស៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័រ បានរាយការណ៍ថា សេដ្ឋកិច្ចនៅចក្រភអង់គ្លេសរឹតតែមានអស្ថិរភាព និងផលអវិជ្ជមាន ខណៈពេលដែលថ្មីៗនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកស្រី…