សារព័ត៌មាន CNN ផ្សព្វផ្យាយពីសក្តានុពលអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

សារព័ត៌មានអន្តរជាតិដ៏ល្បី CNN បានផ្សព្វផ្សាយពីសក្ដានុពល និងការបើកដំណើរការអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលើការទទួលជើងហោះហើរលើកដំបូង