មិនធម្មតា ! ពងត្រីកម្រ Sturgeon នៅប្រទេសចិនអាចលក់បានប្រមាណ ១២ម៉ឺនដុល្លារក្នុង១គីឡូក្រាម

ពងត្រីដ៏មានតម្លៃ Caviar ដែលគេប្រដូចទៅនឹងមាសខ្មៅ អាចលក់បានតម្លៃប្រមាណ ៥៧ ០០០ដុល្លារក្នុង១ផោន ឬស្មើនឹងប្រមាណ ១២ម៉ឺនដុល្លារដុល្លារ

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy