ទីតាំងការិយាល័យជួលមានការប្រើប្រាស់អស់ប្រមាណ ៦៧ភាគរយ នៃទំហំសរុបត្រឹមចុងឆមាសទី១

ភ្នំពេញ ៖ ការជួលទីតាំងសម្រាប់ធ្វើជាទីតាំងការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានការកើនឡើង ខណៈដែលតម្លៃនៃការជួលក៏មានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូចគ្នា។ ដោយឡែក សម្រាប់…

AMS ECONOMY
@amseconomy