គំនិតកែច្នៃពីសំណល់ ស្រកីដូង ទៅជាវត្ថុធាតុដើមមានតម្លៃក្នុងវិស័យកសិកម្ម

by Chea Sovichetpublished on 21/06/2021

វីដេអូបន្ទាប់

@amseconomy