បុណ្យទន្លេ៣ថ្ងៃនៅសៀមរាប ទាក់ទាញទេសចរជាង៥៥ម៉ឺននាក់

បុណ្យទន្លេ៣ថ្ងៃនៅខេត្តសៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ បានទាក់ទាញទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាង ៥៥ ម៉ឺននាក់។