កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអនុវត្តគម្រោងសូឡាសម្រាប់ពលរដ្ឋមានចំណូលទាប

Somah គឺជាកម្មវិធីរដ្ឋដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើថាមពលអគ្គិសនីតាមរយៈការតម្លើងផ្ទាំងសូឡាឥតគិតថ្លៃជូនពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបនៅតាមដំបូលផ្ទះរបស់ពួកគេ