កិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចកម្ពុជា-អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៤ នឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានថ្លែងថា កិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ច កម្ពុជា-អាស៊ាន នឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់កាន់តែជិតស្និទ្ធ