ដើមឆ្នាំ២០២៤ កិច្ចប្រជុំរកដំណោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារសាច់សត្វ និងផលិតផលសត្វនៅកម្ពុជាផ្តើមធ្វើយ៉ាងផុលផុស

កិច្ចប្រជុំស្តីពីបញ្ហាទីផ្សារសាច់សត្វ និងផលិតផលសត្វនៅកម្ពុជា ត្រូវបានកោះអញ្ជើញឱ្យចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើន ដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែង