កិច្ចព្រមព្រៀង RCEP និងកិច្ចព្រមព្រៀង​ទ្វេភាគី (FTA)បាន​បើក​ទី​ផ្សារ​ដ៏​ធំ​​ និង​ការ​វិនិយោគសម្រាប់​កម្ពុជា​

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធាសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP និងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី(FTAs) ជាមួយចិន និងកូរ៉េ បានបង្កើតទីផ្សារដ៏ធំ