អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម បញ្ជាទិញអង្ករពីកម្ពុជាចំនួន ៦០ ០០០តោន មានតម្លៃ៥៤ លានដុល្លារអាម៉េរិក

អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបញ្ជាទិញអង្ករពីកម្ពុជាចំនួន ៦០០០០ តោន ស្មើនឹង៥៤ លានដុល្លារ ខណៈការដឹកជញ្ជូនលើកទី១ទៅកាន់ទីផ្សារអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមចំនួន៥០០តោន

កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនសហការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ២០២២

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងកិច្ចសហការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងឆ្នាំ2022ឲ្យបានជោគជ័យ…