ក្រសួងពីរ និងវិទ្យាស្ថាន GGGI  រួមគ្នាលើកកម្ពស់ការអនុវត្តថាមពលនិរន្តរភាពក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍បៃតងសកល (GGGI) បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង…