ការស្ទង់មតិ ៖ អ្នកសារព័ត៌មានជិត៨០ភាគរយឆ្លើយថា សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ

អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន ៧៩,៨% ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមឆ្លើយក្នុងការស្ទង់មតិជាង៣០០នាក់ បានឆ្លើយថា ៖ សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ