រដ្ឋាភិបាល​ជំរុញឱ្យ​ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ​​រៀបចំកសាង​បុរី​ជនបទ លើ​កកម្ពស់​ការ​រស់​នៅរបស់ពលរដ្ឋ​

រដ្ឋាភិបាល​បានជំរុញឱ្យមានការអភិវឌ្ឍ​បុរីជនបទ​នៅតាមបណ្ដាខេត្ត​នានា ដើម្បីលើកកម្ពស់​ជីវភាព​និងការរស់នៅរបស់ប្រ​ជាពលរដ្ឋ