ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិន សហការគ្នាពង្រឹងបច្ចេកទេសវិស័យថាមពលព្រះអាទិត្យ​

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់ចិន Huawei បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពី «កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេស…