ទោះបីប្រើដុំធ្យូងអនាម័យក៏ដោយ ក៏ខ្យល់ពុលនៅតែគ្របដណ្ដប់ទីក្រុងអ៊ូឡង់បាតារ

ម៉ុងហ្គោលី ៖ ក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ផ្សែង និងការបំពុលខ្យល់គឺជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានី អ៊ូឡង់បាតារ (Ulaanbaatar) របស់ប្រទេស…