ក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចរួម កម្ពុជា-ឥណ្ឌា ប្តេជ្ញាជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ និងធុរកិច្ចប្រទេសទាំងពីរ​

ក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចរួមកម្ពុជា-ឥណ្ឌា នឹងជួយជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ និងធុរកិច្ចប្រទេសទាំងពីរ និងជួយត្រួសត្រាយផ្លូវសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំង២