២ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ រំហូរទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជា មានជាង ១.៣ ពាន់លានដុល្លារ

ក្នុងរយៈពេល២ខែ ឆ្នាំ២០២៤នេះ រំហូរទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជា មានប្រមាណជាង ១.៣ ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើងជាង៥០០%