សញ្ញា​វិជ្ជមាន​ ! ​២ខែ​ដំបូង ឆ្នាំ២០២៤ ​គម្រោ​ងវិនិយោគ​ចំនួន ​​៦៩​ ត្រូវបានចុះបញ្ជី ​មាន​ទឹ​ក​ប្រាក់​​ជាង​១៣០០លានដុល្លារអាមេរិក​​

២ខែ​ដើមឆ្នាំ ២០២៤​នេះ ក្រុម​ប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ហៅកាត់ថា ​CDC បាន​អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ​ចំនួន៦៩​គម្រោង​ មានទុនសរុបប្រមាណ ១៣០០លានដុល្លារ