ចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ សម្រេចផ្លែផ្កាបានជាង ៦០០ក្រុមផលិតក្នុងឆ្នាំ២០២៣

កាលពីឆ្នាំ២០២៣កន្លងទៅនេះ ចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ សម្រេចបាន និងទទួលជាផ្លូវការចំនួន ៦០២ ក្រុមផលិតស្ថិតក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នា។