ក្រុមហ៊ុនបរទេសកាន់តែច្រើនបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមមហ៊ុនបរទេសជាច្រើនបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍លើការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសក្រោយពីស្ថានភាពកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា ត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងប្រសើរ…