ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េ គ្រោងបន្ថែមទុនវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រផលិតគ្រឿងបង្គុំរថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាសម្រាប់នាំចេញទៅទីផ្សារពិភពលោក

ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េ ចង់បន្ថែមទុនវិនិយោគដើម្បីបង្កើតរោងចក្រផលិតគ្រឿងបង្គុំរថយន្តអគ្គិសនីនៅប្រទេស​កម្ពុជាសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោក។