ការលើកលែងយកពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះអ្នកទិញផ្ទះក្រោម៧ម៉ឺនដុល្លារនឹងជំរុញចរន្តទិញលក់បន្ថែម

ភ្នំពេញ ៖ ដើម្បីសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតម្រូវការលំនៅឋានសម្រាប់ស្នាក់នៅ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះអ្នកទិញផ្ទះក្រោមតម្លៃ៧ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិករហូត…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy