ក្រសួងការងារបានផ្តល់ឱកាសការងារ និងគាំពារពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាង១,៣លាននាក់

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី បានថ្លែងថា ក្រសួងការងារ បានផ្តល់ឱកាសការងារ និងគាំ​ពារដល់ពលករកម្ពុជាដែលបម្រើការ​ងារនៅក្រៅប្រទេសបានចំនួនជាង​១,៣​លាន​នាក់