យុវជនខ្មែរគួរស្វែងយល់ពីសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់ខ្លួន ជៀសវាងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌គេ ដោយមិនដឹងខ្លួន

ជាការពិត ឱកាសពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិ ជាឱកាសឈប់សម្រាក ដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅ អាចប្រតិបត្តិតាមទំនៀមទំលាប់ពីដូនតាមក។ ក្នុងឱកាសនេះដែរ ពលរដ្ឋស្ទើរតែគ្រប់រូប ជាពិសេស យុវជន និងយុវនារីគ្រងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីយ៉ាងសមសួន ដែលនេះជាការចូលរួមរក្សានូវអត្ត សញ្ញាណរបស់ជាតិកម្ពុជា…