ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី៖ ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងផ្តល់ទំនុកចិត្ត ដល់អ្នកវិនិយោគសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងទីផ្សារ

ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី បានលើកឡើងថា ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងផ្តល់ទំនុកចិត្ត ដល់អ្នកវិនិយោគសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងទីផ្សារ