លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ៖ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងក្នុងរង្វង់ ៥% នៅឆ្នាំ ២០២២ នេះ

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបើកប្រទេសឡើងវិញពេញលេញ រួមជាមួយការដាក់ចេញវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ជូនប្រជាជនទូទាំងប្រទេស…