ចំណេះដឹង ៖ បច្ចេកទេសផលិត និងប្រើប្រាស់ជីកំប៉ុស្តិ៍សំខាន់ៗដែលកសិករគួរយល់ដឹង

ជីកំប៉ុស្តិ៍ ជាប្រភេទជីសរីរាង្គដែលផ្ដល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ដំណាំផង និងជាប្រភេទជីដែលអាចជួយកែលម្អជីជាតិរបស់ដីធ្វើឱ្យដីធូរ ងាយស្រួលដល់ការលូតលាស់របស់ដំណាំ…