តោះ ! មកដឹងពីបច្ចេកទេសផលិតជីកំប៉ុស្តិ៍ មានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ដំណាំតាសក់ផ្អែម និងបន្លែ

ជីកំប៉ុស្តិ៍ ជាប្រភេទជីសរីរាង្គ និងមានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាទៅតាមបច្ចេកទេសផលិត និងធាតុផ្សំ ដែលក្នុងនោះជីកំប៉ុស្តិ៍ទឹក និងជីកំប៉ុស្តិ៍គោក មានមុខងារល្អម្រាប់ដំណាំតាសក់ផ្អែម និងបន្លែ។