ការប្រើជីត្រី និងជីផ្លែឈើ មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបំប៉នដំណាំស្វាយចន្ទី និងទទួលបានផលល្អ

ជីត្រី និងជីផ្លែឈើ ជាប្រភេទជីដែលល្អសម្រាប់ស្វាយចន្ទី ព្រោះវាងាយផលិត ចំណាយតិច និងប្រើធនធានជុំវិញខ្លួនមកកែច្នៃជាជីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់។